I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 sendes det herved fornyet varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Sagstuatoppen, Enebakk kommune. Det er tidligere sendt ut varsel i sakens anledning. Bakgrunnen for fornyet varsel er at planområdet nå også omfatter Rådyrveien. Planlagte tiltak er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

 

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. plan- og bygningsloven § 17-4. Parter i forhandlingene er Trysilhus Akershus AS og Enebakk kommune. Formålet med avtalen er fordeling av ansvar og eventuelt kostnader knyttet til gjennomføringen av tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket samt eventuelle kommunale overtakelse av disse for drift og vedlikehold. Framforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Tiltakshaver:

Tiltakshaver er Trysilhus Akershus AS.

 

Planområdet:

Planområdet ligger i Ytre Enebakk i Enebakk kommune. Planområdet ligger nord/øst for eksisterende boligområde, med atkomst fra Vågliveien/Rådyrveien/Ekornveien. Planområdets avgrensning og beliggenhet framgår av kartet nedenfor. 

Sagstuatoppen.png

Figur 1: Planområdets beliggenhet, markert med blått omriss.

Planområdet utgjør ca. 65 daa og er i all hovedsak uregulert. Varslet planområde berører eksisterende reguleringsplan langs Vågliveien og Bjørnefaret. Det ble varslet oppstart av planarbeid for området også i 2011 og 2018. 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner framgår av kartet nedenfor.

Sagstuatoppen2.png

Figur 2: Planområdets avgrensning og forholdet til gjeldende reguleringsplan. Plangrense vist med blå strek.

 

Forholdet til kommuneplanens arealdel:

Planområdet er vist som framtidig boligbebyggelse (vist med mørk gul farge nedenfor), nåværende friområde (grønn farge på kartet nedenfor) og nåværende boligbebyggelse (vist med lys, gul farge på kartet nedenfor) i kommuneplanens arealdel. Deler av friområdet er innlemmet i planområdet for blant annet å regulere inn turvegtraseer. Dessuten vil man gjennom planarbeidet søke å finne en mer terrengtilpasset grense mellom boligområdet og friområdet.

Sagstuatoppen3.png

Figur 3: Utsnitt med kommuneplanens arealdel. Varslet planområde vist med blå strek.

 

Hensikt:

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligfelt med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Foreløpige skisser viser at boligområdet vil bli dimensjonert for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 50 enheter og frittliggende småhusbebyggelse med inntil 13 enheter. Eksisterende enebolig på 93/80 tenkes opprettholdt. En andel av parkering er tenkt i carporter under den konsentrerte bebyggelsens inngangsparti, blant annet for å ta opp lokale høydeforskjeller.

Nedenfor er foreløpig skisse for tenkt utbygging.

Sagstuatoppen4.png

Figur 4: Foreløpig skisse.

Varslet planområde omfatter både Vågliveien/Rådyrveien/Ekornveien. Valgt adkomstveg vil få en utbedret standard i henhold til kommunens vegnorm. Planen tar høyde for å forlenge fortau langs Vågliveiens østside opp til Rådyrveien. Rådyrveien/Ekornveien vil få vegklasse B iht. kommunens vegnorm. Det vil si kjørebanebredde 4 meter, vegbredde (inkl. skuldre) på 5 meter og regulert bredde (inkl. grøfter) på 8 meter. Varslet planområde tar høyde for lokale tilpasninger. Endelig bredde på korridoren langs Rådyrveien/Ekornveien vil bli smalere enn det varslede området.

Viktige problemstillinger vil være god og sikker adkomst, hensyn til friluftslivsverdier, kulturminner, tilpasning til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Det er kjent funn av kulturminner i området. Dette vil tas hensyn til i planarbeidet. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.  

 

Merknader:

Det avholdes åpent møte angående saken i høringsperioden (etter at planen har vært oppe til politisk behandling i kommunen). Mer informasjon om åpent møte kommer senere i prosessen. Berørte grunneiere vil kontaktes direkte.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 30. november 2022 rettes til:
 

Henning Larsen AS

Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy

og/eller e-post: per.atle.tangen@henninglarsen.com