Smittetallene i Oslo har den siste tiden økt, og Oslo kommune har innført smitteverntiltak som er noe strengere enn de nasjonale tiltakene.

Enebakk kommune er i samme bo- og arbeidsområde som Oslo kommune, og er av Helse- og omsorgsministeren bedt om å vurdere å innføre de samme tiltakene.

På bakgrunn av dette har Enebakk kommune og kommuneoverlegen fattet følgende forskrift som vil gjelde inntil videre:

 

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Enebakk kommune

Forskriften er vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1, 5 ledd.

§ 1 Kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  Busser som transporterer kun skoleelever defineres ikke som kollektivtransport.

§ 2 Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. For øvrig gjelder forskrift av 27.03.2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

§ 3 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 2 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand

§ 4 Ansvar: 

Enebakk kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

Forskriften vil tre i kraft fra i dag den 1. oktober 2020 og gjelder inntil videre.

 

Klikk her for å se forskriften publisert på Lovdata.no

 

Kurt Hetland, kommuneoverlege