Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for Kjensli boligområde i Enebakk kommune for selskapet Solon eiendom AS. 

Forslag tl endringer gjelder i hovedsak utvidelse, opparbeidelse og disponering av delfeltene B9 og B10 (sammenslått til ett område - B9) og bestemmelsene til reguleringsplanen. Blant annet er kravet til parkeringsdekning tilpasset ny kommunal parkeringsnorm. Forslag til endringer er nærmere beskrevet i eget skjema (se vedlegg). I reguleringsbestemmelser er endringer og nye punkter uthevet med rød tekst. 

Forslaget sendes ut på begrenset høring av Aslplan Viak AS etter avtale med planenheten i Enebakk kommune. Eventuelle merknader til forslaget sendes Asplan Viak AS innen 31.10.2019.

Merknader kan enten sendes i posten til: Asplan Viak AS, postboks 701 Stoa, 4808 Arendal, eller i e-post til arendal@asplanviak.no. Merk brev eller e-post med Kjensli boligområde.

Merknader til planforslaget vil bli gjennomgått av oss og videresendt til Enebakk kommune med våre kommentarer, sammen med innsending av planforslaget. Forslaget med innkomne merknader legges fram til politisk behandling i utvalg for teknikk og utvikling.

Følgende dokumenter er vedlagt (datert 03.10.19):

  • Skjema for endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-14, annet ledd
  • Forslag til revisjon av reguleringsbestemmelsene (endringer med rød tekst)
  • Plankart