Gjelder eiendom gnr 90 bnr 269 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av privat forslag til endring av reguleringsbestemmelse for reguleringsplanen for område BY20/BY21 i Ytre Enebakk.

Formålet med reguleringsendringen er å endre tidspunktet for opparbeidelse av nytt kryss Osloveien x Gaupeveien i forhold til reguleringsplanens bestemmelse §4.1.5som lyder: 

«Krysset Rv155 X Gaupeveien (V1) med tilhørende bussholdeplass skal være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger i BY20/BY21.»

Grunnen til ønsket endret tidspunkt for opparbeidelsen er å kunne koordinere opparbeidelse av det nye krysset med opparbeidelse av øvrig infrastruktur i tilknytning til reguleringsplanen for BY20/BY21.  Forslaget til ny planbestemmelse 4.1.5 er:

§4.1.5 Krysset Fv155 x Gaupeveien (V1) med tilhørende bussholdeplass skal være

opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for den 101. boenheten innenfor BY20/BY21.

Forslagsstiller mener at endringen er en mindre justering av planen som ligger innenfor gjeldende plans hovedrammer, og som kan gjøres innenfor rammen av Plan- og bygningslovens § 12- 14 om (mindre) endring av reguleringsplan. 

Forslagstiller er Østmarka Panorama AS. Plankonsulent er Asplan Viak AS. 

Spørsmål, synspunkter, merknader med videre som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes skriftlig til Asplan Viak AS v/Torbjørn Kanestrøm, Postboks 24, 1300 Sandvika eller, epostadresse: torbjorn.kanestrom@asplanviak.no, innen 15.11.2021.  

Kopi av synspunkter og merknader bes sendt til Enebakk kommune, postmottak@enebakk.kommune.no   

 

Linker:

Gjeldende plandokumenter REG434 BY 20 og 21: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3028/gl_planarkiv.aspx?planid=434

Planinnsyn: http://tema.webatlas.no/Enebakk/planinnsyn