Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til endring av del av gjeldende områderegulering for Høgåsen. Forslaget datert 13.11.2019 sendes med dette ut på høring til berørte grunneiere/naboer og offentlige myndigheter.

Hensikten med forslaget og en punktvis opplisting av endringer er gitt i vedlagte skjema «Endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-14 annet ledd».

Evt. merknader til forslaget bes sendt Asplan Viak AS innen 17.12.2019. Merknader kan sendes i brev til:  Asplan Viak AS, postboks 701 Stoa, 4808 Arendal.

Eller i e-post til: arendal@asplanviak.no .

Merk brev og e-post: Del av Høgåsen, Enebakk kommune.

 

Følgende dokumenter vedlegges:

  • Skjema for mindre endring
  • Reviderte bestemmelser (for hele planområdet) – forslag til endringer med rød tekst
  • Plankart for Del av Høgåsen (A3-format)
  • Notat om overvannshåndtering datert 17.10.2019

Merknader som kommer inn vil bli gjennomgått og kommentert av Asplan Viak AS og vedlagt planforslaget ved innsending til kommunen.