Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, varsles det om forslag om endring av reguleringsplan 467 Bekketunet.

Bakgrunnen for å endre reguleringsplanen er at det er et stort behov for å bygge omsorgsleiligheter samt en base for hjemmetjenesten og helsestasjon for eldre på Bekketunet. Dette har medført at det har blitt sett nærmere på en bedre utnyttelse av eiendommen som i størst mulig grad ivaretar interessene til framtidige beboere, hjemmetjenesten og naboer.

Forslaget medfører følgende endringer:

I reguleringsbestemmelsene:

 • Endring av reguleringsformål - Kombinert boligbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting på B1
 • Skriftlig presisering av støybestemmelse
 • Konkretisering av bestemmelser om miljøoppfølgingsplan
 • Skriftlig presisering av høydebestemmelse
 • Bestemmelse om at det tillates etablert offentlig/privat tjenesteyting slik som base for hjemmetjenesten m.m.
 • Fjerning av bestemmelse om variasjon på i størrelsen på leiligheter
 • Tillatelse til etablering av takterrasse på 1. og 2. etasje
 • Endring av at takterrasse også kan inngå i minste uteoppholdsareal (MUA for hver boenhet
 • Presisering om at parkering i hovedsak skal være i parkeringskjeller
 • Presisering om tilrettelegging for framtidig tilkobling for ladepunkt for samtlige parkeringsplasser både på terreng og i parkeringskjeller
 • Fjerning av bestemmelse om byggegrense mot vei da det også er fastsatt på plankart
 • Justering av rekkefølgebestemmelse for å sikre at o_V1 blir opparbeidet

På plankart:

 • Endring av reguleringsformål - Kombinert boligbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting på B1
 • Justering av grense mellom B1 og B2
 • Endret atkomst til B1
 • Justering av planavgrensning som følge av nyere oppmåling
 • Byggegrense mot Fiolveien og o_V1

For ytterligere beskrivelse av forslag til endringer se «Beskrivelser av endringer» og øvrige dokumenter i saken se vedlegg nedenfor. 

Merknader til endringen merkes med vår referanse i saken «2020/6815», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

 

Frist for innsendelse av merknader er 24.01.2021.