Follo Prosjekt a.s kunngjør på vegne av Atle Gjeving, begrenset høring av endring av reguleringsplan 328 Burstad Vestre. Kunngjøringen skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd.

Forslag til reguleringsendring fremgår av vedlagt plankart utarbeidet 27.06.2022, med tilhørende bestemmelser

Formålet med planendringen er å tilpasse reguleringen til de stedlige forhold, utviklingen i området og til gjeldende lovverk og retningslinjer, bl.a. gjeldende kommuneplan.

Gjeldende reguleringsplan er fra 1982 og legger bl.a. til rette for etablering av barnepark, bygging av skole og utvikling av forretningsdrift på Meieritomta. Utviklingen har gått i en annen retning, så forutsetningene for dette er ikke lenger til stede.

Hovedpunktene i forslag til endring er følgende:

  • Tomt til skole og tomt til barnepark utgår og det legges inn et areal til offentlig eller privat tjenesteyting (O1).
  • Forretningsareal på Meieritomta (A1) utgår, arealet reguleres til boligformål og den vestre delen til landbruk.
  • Avkjørsel til Meieriskaugveien flyttes til vestsiden av eksisterende bebyggelse og med større avstand til bebyggelsen enn eksisterende avkjørsel.
  • Reguleringsbestemmelsene for boligområdene oppdateres til å samsvare mer med gjeldende kommuneplanbestemmelser, bl.a. med maksimal utnyttelsesgrad %BYA på 40%.
  • Planens begrensning er tilpasset grensen i kommuneplanen.

For mer detaljert beskrivelse av endringene vises til vedlagt dokument «Beskrivelse av endringer»

Planendringen fremmes med hjemmel i plan– og bygningslovens § 12-14 annet ledd.

Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

Eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, samt naboer og gjenboere, skal gis anledning til å uttale seg, se plan – og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. I tillegg gis offentlige myndigheter og andre mulighet til å uttale seg.

Følgende dokumenter vedlegges i denne kunngjøringen:

Eventuelle kommentarer til forslaget til planendring sendes til arne.holen@folloprosjekt.no med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no

Kommentarer kan også sendes i brev til: 

Follo Prosjekt a.s, Dyrløkkeveien13, 1448 Drøbak

 

Evt. spørsmål kan stilles til Follo Prosjekt a.s v/Arne Holen. Tlf. 950 55 330.

 

Svarfrist er 16.09.2022.