Teknaconsult AS legger herved frem forslag til endring av reguleringsplanen for:

•          Gran NY4 Syd

 

Forslag til endring av reguleringsplan 430 skal opp til behandling i utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune etter dokumenter har vært på høring. Dette arbeidet har blitt satt i gang for å oppnå en mer effektiv løsning av tomtene for gjennomføring, utbygging og bruk av området. Det legges også til rette for å oppføre kraftkrevende industri på industriområdet i form av datasenter. Råkendalsbekken vil bli reetablert i grønnstrukturen. I forbindelse med reetableringen vil det opparbeides turstier og åpne vannspeil. Grønnstrukturen og vassdraget vil tilrettelegge området for rekreasjon.

 

Endringen fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

Eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, samt naboer og gjenboere, skal gis anledning til å uttale seg, se plan – og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. Du er en av disse og inviteres derfor til å komme med eventuelle bemerkninger til endringsforslaget. I tillegg gis offentlige myndigheter mulighet til å uttale seg.

 

Forslaget medfører følgende endringer:

•          Se vedlagt dokument med oversikt over endringer.

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget kan sendes pr. e- post til  post@teknaconsult.no merket med vår referanse «1519 - MERKNAD - GRAN NY4 SYD». Vennligst oppgi bostedsadresse ved innsending av merknad. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 31.01.2020.

Kopi av merknad sendes pr. e- post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

 

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler i Teknaconsult AS, Asbjørn Veiteberg, på e-post: asbjorn@teknaconsult.no.