Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, varsles det om forslag om endring av reguleringsplan Gang- og sykkelveg og kommunaltekniske anlegg fra Bjerklund til Krona, plan-id 443b.

 

I forbindelse med at gang- og sykkelvei Krona-Holt er et prioritert vegprosjekt i fylkeskommunens Handlingsprogram, er det satt av midler til bygging av dette. Byggeplan er utarbeidet av kommunen og godkjent av Statens vegvesen i 2014.

 

Reguleringsplan 443b gang- og sykkelveg og kommunaltekniske anlegg fra Bjerklund til Krona, er i dag gjeldende for området. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2013. Hensikten med gjeldende reguleringsplan var å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra Krona til Holt i Kirkebygda og fra Tømmerbråtan til Bjerklund, samt opparbeidelse av avløpsledningstrasé tilknyttet det nye sentralrenseanlegget i Kirkebygda.

 

Når nå tiltaket mellom Krona og Holt skal igangsettes, har det vist seg at gjeldende reguleringsplan ikke tilrettelegger for nok arealer til utbygging av anlegget. Hensikten med endringen er å tilrettelegge for tilstrekkelig med slike arealer slik at planen kan realiseres. Endringen inkluderer også endring av vertikalkurvaturen for deler av fylkesveien, spesielt der hvor sikten er dårlig. Dette regnes som et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplan for fylkesveien i området og arealer for arbeid med fylkesveien er dermed ikke regulert og innlemmes derfor i planområdet.

 

Busslomme ved kryss Thorudveien blir brukt som «påkjøringsrampe/filterfelt», påkjøringsrampe foreslås fjernes. Busslommene står relativt tett på hverandre på deler av strekningen, ca. 150 meter for nordgående felt og 300 meter for sørgående felt, og det foreslås derfor at bussholdeplassene Bøhler fjernes.

 

Gjeldende reguleringsplan regulerer areal til avløpsledning fra Ytre Enebakk til renseanlegget i Kirkebygda (med formål kombinerte tekniske infrastrukturtraséer). Ledningstraséen er ferdig opparbeidet, men det er avvik mellom regulert trasé og faktisk trasé. Enebakk kommune endrer derfor traséen i reguleringsplanen til den faktiske plasseringen. Samtidig slettes midlertidig anleggsbelte fra planen med underliggende formål. Regulering av avløpsledningen endres til vertikalnivå 1 ‘under grunnen’ slik at reguleringsplanen nå vil bestå av to plankart, ett for hvert vertikalnivå (under og på grunnen).

 

Endringene skjer i hovedsak på strekningen mellom Krona – Holt (med unntak av justering av opparbeidet avløpsledningstrase) og beskrives nærmere i vedlagt notat «Endring av reguleringsplan». I vedlagt forslag til nye bestemmelser er endringene markert i rødt. Endringene illustreres i vedlagte kart (eksisterende reguleringsplankart, nytt forslag reguleringsplankart og nytt reguleringsplankart med linjer fra eksisterende plan).

 

Samlet vurdering av endringene:

Hovedrammene i planen er trafikksikkerhetstiltak, samtidig som det er et tiltak for å styrke sykkelnettet i kommunen. Endringene legger til rette for å styrke trafikksikkerheten for strekningen, samtidig som noen arealer reguleres etter dagens situasjon. Endringene går derfor ikke ut over hovedrammene i eksisterende reguleringsplan. For kombinert teknisk infrastrukturtrasé (avløpsledning) justeres kun reguleringsplan for å gjenspeile faktisk opparbeidelse av traséen, som er ferdigstilt.

 

Gjennomføring av endringen vil føre til at anlegget kan bebygges i tråd med detaljreguleringsplanen. Endringene berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder, men det vil berøre fulldyrka jord, produktiv skog, annet markslag og bebygde arealer. Dette fremkommer av gårdskartet AR5 til NIBIO.

 

I eksisterende plan legges det opp til permanent omdisponering av 5,5 daa dyrka mark og midlertidig omdisponering av 7,6 daa dyrka mark. I endringen utvides dette med 2,3 daa til permanent omdisponering og 12,2 daa midlertidig omdisponering av dyrka mark. Totalt blir da 7,8 daa dyrka mark permanent omdisponert og 19,8 daa dyrka mark midlertidig omdisponert. Den midlertidige omdisponeringen omfatter anleggsbeltet langs veien for byggefasen. Matjorda skal flyttes fra områdene før anleggsfasen og oppbevares på et tilegnet sted eller brukes på jordbruksarealer i nærheten. Etter endt anleggsfase skal matjorda tilbakeføres og igjen innlemmes i de tilgrensende jordbruksarealene. Dette er sikret i bestemmelsene. Alle arealene som er avsatt til anleggsbelte blir ikke nødvendigvis tatt i bruk i anleggsfasen.

 

Det er kartlagt et kulturminne som ligger innenfor utvidelsen av det midlertidige bygge- og anleggsbelte. Kulturminne ID er 244824-0 og er et funnsted. Vernestatus er uavklart og lokalitetsarten er et funnsted av et løsfunn. Beskrivelsen av løsfunnet: «Signett med motiv av et oksehode med tungen ute og en stjerne i hjørnet inne i et skjold. Rundt skjoldet er det bokstaver. Slekten Paus har denne typen motiv på sitt våpenskjold. Funnet med metallsøker av John Viggo Eliassen». I korrespondanse med Viken fylkeskommune er det satt krav om arkeologisk registreringer, ettersom nytt planforslag legger opp til en større utvidelse av reguleringsplanen. En slik registrering ble utført og avsluttet 02.12.2020, uten funn. En rapport for registreringen vil foreligge medio januar-mars 2021.

 

Det er kartlagt fremmede arter langs veien og håndtering av disse sikres i bestemmelsene.

 

Det er registrert rødlistearter innenfor området. Men da dette er sporadiske registreringer av ulv (Kritisk truet) og hare (Nær truet) og planområdet ikke er å anse som leve- eller hekkeområder for disse artene, ses dette ikke nødvendig å hensynta videre i planarbeidet.

 

Endringen av bestemmelsene fører til klarere retningslinjer for arealer som er regulert i forbindelse med anlegg- og riggområde. Bestemmelsene styrer også arealbruken i sterkere grad. Det er også lagt inn bestemmelse for tiltak for håndtering av fremmede arter.

 

 

I dialog med planenheten i Enebakk kommune har vi fått tilbakemelding om at denne endringen kan behandles gjennom forenklet planprosess, jmf. PBL. §12-14 annet ledd. Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune har i politisk sak (45/20) delegert myndigheten til å fatte vedtak om endring av denne reguleringsplanen til rådmannen. Det vil si at administrasjonen kan fatte vedtak etter at frist for merknader er utløpt og innkomne innspill og merknader er vurdert.

 

Beskrivelse av endringer, reguleringsbestemmelser, plankart og illustrasjoner ligger vedlagt.

 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 15.01.2021 rettes til:

Rambøll Norge AS

Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen

Karl Erik Pedersen

Tlf: +47 98458861

E-post: karlerik.pedersen@ramboll.no

 

Kopi sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune v/Planenheten,

Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.