I forbindelse med detaljprosjektering av infrastruktur og boliger innenfor reguleringsplan for Kvernstua i Enebakk kommune har det kommet frem ønsker om å gjøre planen mer fleksibel med hensyn til boligtyper innenfor de ulike småhusfeltene samt å justere planen i forhold til endringer som følger av kravene i ny vegnorm og å legge inn ny parkeringsnorm.

Det sendes derfor ut et forslag til reguleringsendring etter plan- og bygningsloven 12-14, annet ledd på begrenset høring i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §12-14 tredje ledd.

Endringen i ny vegnorm på slutten av planprosessen medførte etter ønske fra kommunen at veiene ble endret i plan men ikke i lengdeprofil. Endret lengdeprofil er lagt inn ved detaljprosjektering av veiene og medfører større fyllinger med tilsvarende konsekvenser for tilgrensende arealer.

Tilsvarende ble utkast til ny norm for overvannshåndtering lagt inn på slutten av planprosessen. Denne har vist seg å være lite hensiktsmessig med de lokale grunnforholdene. Bestemmelsen om håndtering av overvann foreslås endret, slik at kravene står i samsvar med lokale grunnforhold og mulig skadepotensiale for området.

For områdene BFS5 og BKS5 som ligger lavt i terrenget er det foreslått en tilføyelse i bestemmelsene for å sikre at flom beregnes og sikringstiltak iverksettes ved oppføring av bebyggelse for varig opphold.

Forslagsstiller mener at endringene kun er mindre justeringer innenfor de rammene planen har i dag. Endringene har ingen betydning for utbyggingspotensialet men vil sikre en bedre håndtering av overvannet i området, og ta bedre hensyn til stedlige forhold som har kommet frem under detaljprosjektering.

Enebakk kommune har bedt om at plankartet endres for å reflektere eksisterende forhold for Vanglistubben 10 A vest for planområdet. Boligens adkomstvei er etablert i område regulert til friområde på reguleringsplan for Kvernstua. Kommunen har vurdert dette til å være en mindre vesentlig reguleringsendring.

Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.

Merknader til forslag til reguleringsendring sendes på e-post til jannicken.throndsen@asplanviak.no, eller post: Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 Ås, med kopi til Enebakk kommune på e-post postmottak@enebakk.kommune.no, eller post: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. 

Frist for merknader er 05.05.2020.

 

Med vennlig hilsen 
Asplan Viak AS
Jannicken Throndsen
Arkitekt/planlegger
T: 91546955 | 417 99 417
E: jannicken.throndsen@asplanviak.no