Produksjonstilskudd – frist 15. mai 2017

De som har husdyr må søke produksjonstilskudd innen 15. mai. Telledato er 1. mai.

Alle må søke elektronisk. Vent derfor ikke til fristen med å søke og ta kontakt med kommunen dersom du har problemer.

Du kan gå inn på Altinn og endre søknaden din fram til 29. mai.

 

Beitesesongen 2017

Mange observasjoner av ulv og mulig yngling i vårt område gjør at vi frykter ulveangrep i sommer. Vi minner derfor om viktige telefonnumre.

 
Ved angrep

Ring Fylkesmannen i Oslo og Akershus, tlf.:  971 35 265 (døgnbemannet)

 

Ved hjelp til avliving av skadde dyr

Ring viltvakt i Enebakk, tlf.: 02 800

 

Ved observasjon av rovvilt

Kan legges inn på www.scandobs.no.

Ring Arnkjell Johansen, Statens naturoppsyn, tlf.: 917 44 700 (Ikke 24 timers vakt)

 

Landbrukskontoret

Martin Opsahl, tlf.: 922 90 369

Finn Frøshaug, tlf.: 993 74 508

 

Gjerding

Pass på at bunntråd i rovviltavvisende gjerder ikke er for langt over bakken. Stolper i forsenkninger må gjerne forankres, da de lett «flyter opp» ved mye nedbør. Inspiser gjerdet ved nedbør. De vanligste gjerdefeilene ved angrep er: At rovvilt kryper under gjerdet, spenningsfeil og at gjerdet er plassert slik at de kan hoppe over.

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil som i fjor sende ut informasjonsheftet «Beitedyr og rovdyr».

 

Plastinnsamling

Det blir plastinnsamling som tidligere i mai/juni. Mer info kommer!

 

Far og sønn Gislefoss varsler skikkelig våronnvær til uka – God helg og god våronn!

 

Martin og Finn