Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for fysisk aktivitet skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet gjennom den frivillige medlemsbaserte idretten og i egenorganisert regi.

1. september og 15. september er viktige datoer å merke seg for de som ønsker å søke.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan ikke søkes om tilskudd til drift, løpende vedlikehold eller utstyr.

Tilskuddsordningen har to underkategorier, som består av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.


Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Til ordinære anlegg, inkl rehabilitering, kan der annet ikke er bestemt, gis tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad.


Nærmiljøanlegg

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Til nærmiljøanlegg kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr. 300 000.

 

Hvem kan søke?

Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B)

Bestemmelsene revideres hvert år, og endring i hvem som kan søke midler kan forekomme. Under punkt 2.3 finner en liste over hvem som kan søke, og under punkt 2.6 hva det kan søkes på.

Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg, kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger søke tilskudd til nærmiljøanlegg.

 

Hvordan søke og viktige frister

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no.
For å levere en best mulig søknad, er det viktig med en god prosess. Det første enn må gjøre er å ta kontakt med Enebakk kommune for veiledning.

Viktig å merke seg at alle anlegg som det skal søkes spillemidler til, må stå i oppført i anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Frist for å få anlegg inn på prioritert liste er 1. september hvert år.

 

Datoer det er viktig å merke seg:

Søknadsrunde – kommunal

  • 1. september: Frist for å komme med innspill til rulleringen av anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for frivillige lag og foreninger.
  • 15. september: Frist for å legge inn søknaden i anleggsregisteret.no til gjennomgang for Enebakk kommune.

Søknaden behandles slik påfølgende år:
• 15. januar - Søknadsfrist til fylkeskommunen for Enebakk kommune.
• I løpet av mai - Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling. 
• I løpet av juni - Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløp og informerer søkere om resultatet. 

 

Informasjon og veiledning

Du kan finne nyttig informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

Kontakt Enebakk kommune/v kulturtjenesten ved spørsmål.