Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Fysioterapeuter kan yte tjenester til barn og voksne med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Du kan få behandling individuelt eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. 

Fysioterapitilbudet i Enebakk kommune gis enten av de kommunale fysioterapeutene tilhørende Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv eller av de private fysioterapeutene med driftstilskudd på Enebakk Fysioterapi.
 

Tjenesten omfatter:

  • Undersøkelse, vurdering, kartlegging og behandling.
  • Individuell konsultasjon/ behandlinger og eller gruppetrening.
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid, individuelt eller i grupper.
  • Undervisning og veiledning.
  • Hjelpemiddelformidling.

 

Fysioterapi til barn og unge 0-18 år:

Barnefysioterapeutene i Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv jobber med barn og unge i alderen 0-18 år. Vi er en del av helsestasjonen og skolehelsetjenesten og tilbyr etter avtale konsultasjoner på helsestasjonen, i barnehager, på skoler, hjemme eller i lokalene til Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv. Vi har primært individuell oppfølging, men kan også tilby grupper deriblant bassenggruppe for barn med funksjonsnedsettelser. Vi samarbeider tett med barnets familie/pårørende og andre tjenesteytere rundt barnet.

 

Fysioterapi til voksne:

Kommunalt ansatte fysioterapeutene gir i hovedsak tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende som ikke kan benytte fysioterapi på privat institutt. Vi har flere gruppetilbud på dagtid for voksne og eldre med ulik grad av krav til funksjonsnivå, blant annet styrke- og balansegrupper.

For flere gruppetilbud se nettsidene til frisklivssentralen her

 

Henvisning av barn og voksne til fysioterapi:

Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av fysioterapeut. Ta kontakt pr telefon, e-post eller benytt henvisningsskjema:

Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

Vi følger forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi og forskrift om egenandeler. Samme egenandeler betales til kommunal fysioterapeut og privat fysioterapeut med driftstilskudd. For mer info se: Egenandeler hos fysioterapeut - helsenorge.no

 

Kontakt kommunal fysioterapitjeneste:

Tlf: 64 99 22 30 / 64 99 20 00

E-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Postadresse: Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

 

Kontakt fysioterapeut med kommunal driftsavtale på institutt:

Enebakk fysioterapi tlf: 40 00 40 70

Besøks- og postadresse: Prestegårdsveien 1, 1912 Enebakk (u-etg Joker matbutikk)

E-post: enebakkfysioterapi@gmail.com

Du finner oversikt over de ulike behandlerne ved institutt, Enebakk Fysioterapi, på deres nettsider her (LINK KOMMER)