Gravemelding er en tjeneste som sammenfatter og koordinerer informasjon fra kommunen om rør i grunnen, fra kraftlag om elektriske kabler og fra leverandører av telefoni/bredbånd om det samme.

Gravemeldingen er ikke en garanti for at den som graver ikke støter på noe, men en dokumentasjon på at den utførende har ivaretatt sin undersøkelsesplikt.

Gravemeldingen gir ofte veiledning om hvem som må kontaktes for mer detaljert informasjon eller påvisning i terrenget.

Gravesøknad inkludert arbeidsvarsling skal sendes inn ved alle arbeider som er dypere enn 30 cm og nærmere enn 5 meter fra veikant eller kantlinje asfalt.

For gravesøknad gjelder: 

  • Saksbehandlingsgebyr på kroner 3175,- per gravesøknad inkludert forlengelse
  • Søknad om arbeidstillatelse kroner 1160,- per søknad

Fornyelse/forlengelse av søknad over 6 måneder faktureres som ny søknad.

«Ulovlighetsoppfølging er innskjerpet fra og med 2019. Kontroll av arbeider som viser seg å være igangsatt uten avtale med kommunen eller gyldig vedtak vil bli fakturert med gebyr på kr. 10.000,-».

Alle arbeider på eller ved vei som utgjør risiko for brukere av veien skal søkes arbeidstillatelse (arbeidsvarslingsplan) for å imøtekomme krav til sikkerhet i henhold til statens vegvesens håndbok N301 som omhandler arbeid på eller ved vei.

Dette gjelder også utsetting av kontainer og arbeid på egen eiendom som medfører aktivitet ut over normalt, for eksempel byggearbeider, gjerdearbeid, store hekker og så videre.

Arbeidsvarsling og arbeidstillatelse gjelder arbeid på og ved vei, inkludert utsettelse av kontainer i veitrasè eller på vei.