Enebakk kommune har den siste tiden fått svært mange henvendelser fra innbyggere som etterspør feiing av veier. Kommunen har etter beste evne opplyst på egne nettsider og Facebook om fremdriften i arbeidet og årsakene til at feiingen er forsinket, men mange er likevel opprørt og kritiske til kommunens håndtering av situasjonen.

Vi har stor forståelse for at folk vil ha grusen unna. Vi forstår at grus på veier skaper problemer med støv og at det kan oppstå farlige situasjoner når barn sykler på asfalt med grus og at det er fort gjort at folk sklir og skader seg.

Slikt vil vi selvfølgelig unngå, og kommunen jobber på spreng med å feie unna og rydde opp etter vinteren. Vi har tidligere sagt at feiingen skal være ferdig innen sankthans, men driftsenheten opplyser nå at det aller meste skal være ferdig feid tidlig i juni.

På grunn av store snømengder og en vinter som strakk seg skremmende langt utover våren, tok det lang tid før driftsenheten kunne komme i gang med feiing av veiene i kommunen. Den lange vinteren medførte også uvanlig stort behov for strøing, slik at det i år har vært større mengder sand og grus som skal fjernes og arbeidet tar derfor lengre tid.

Først halvannen måned på etterskudd i forhold til tidligere år kunne feiingen komme i gang for alvor. Utgifter til annet presserende veivedlikehold og store utgifter til brøyting og strøing har tæret hardt på driftsenhetens budsjett. Det er årsaken til at det har vært begrenset med midler til å leie inn ekstern hjelp for å feie veier.

I Enebakk kommune har vi omlag 60 kilometer med kommunalt veinett, hvorav omtrent halvparten er asfaltert. I tillegg kommer alle kommunale gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, områder rundt skoler, barnehager og andre bygninger hvor det skal feies. Vi ber nok en gang om forståelse for at det i år har tatt lengre tid enn vanlig å feie unna etter vinteren, og ønsker alle innbyggerne i Enebakk en riktig god feiring på nasjonaldagen 17. mai.