Helsestasjonen er åpen mandag til torsdag kl. 08.00-11.30 og 12.00-15.00

Av smittevernhensyn gjelder følgende:

 • Ingen med luftveisinfeksjon/sykdom skal møte på helsestasjonen
 • Vi ber om at dere benytter hånddesinfeksjon som er tilgjengelig i gangparti, før dere går inn på helsestasjonen
 • Når dere kommer til timeavtale; vent i ventesone til du blir tatt imot av helsesekretær eller helsesykepleier.
 • Vi har foreløpig ikke åpnet for «Åpen helsestasjon», men dere kan ta kontakt via e-post eller telefon om dere ønsker en ekstra vekt eller annen oppfølging, så vil dere få en tid for dette.

Har du spørsmål vedrørende time, send oss gjerne en mail.
Mail: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 10 (mandag - torsdag kl. 08:00 - 11:00 og kl. 12:30 - 14:00. Fredag er telefonen stengt.)

Vi holder til i Lotterudveien 23, 1912 Enebakk (gamle Kirkebygden barnehage)

Helsestasjon er for barn 0-5 år og deres foreldre. På helsestasjonen jobber jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen tilhører Familiens hus og tjenesten samarbeider med fastleger, enhet for psykisk helse og rus, barnevern, barnehager og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling. Enebakk helsestasjon er sertifisert som ammekyndig helsestasjon. Dette innebærer at helsestasjonen har god faglig kompetanse på ammeveiledning.

Vi anbefaler at dere følger Enebakk helsestasjon på Facebook for jevnlige oppdateringer, tips og råd

Følg Enebakk helsestasjon på Facebook 

Hvordan komme inn i systemet etter fødsel:

Ahus sender elektroniske meldinger, og dere vil bli kontaktet av helsestasjonen for hjemmebesøk. Føder dere ved et annet sykehus, ta kontakt ved hjemreise, da de sender epikrise per post som tar noe lengre tid.

Du kan be om tolk dersom du har behov for det.

Det gis tilbud om - og veiledning i forbindelse med tema:

 • Hjemmebesøk etter fødsel fra jordmor og helsesøster
 • Amming og morsmelk
 • Barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • Samspill
 • Vaksinasjon
 • Ernæring
 • Språkutvikling
 • Seksuell utvikling
 • Tannhelse
 • Foreldrerollen
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Barn som pårørende

Elektronisk post

All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og sendes ut digitalt. Dvs. at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn.
Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen må ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

SMS varsling via mobiltelefon

Alle som skal ha time på helsestasjonen i Enebakk vil få en påminnelse om time dagen før via SMS. Hvis ikke annet er bestemt, vil varsling skje til den som har hovedansvar for barnet. Hvis tjenesten ikke ønskes eller det blir endring av mobilnummer, gi beskjed til helsestasjon. Denne tjenesten opphører når barnet har vært til 5/6 års kontroll hos helsesykepleier/lege.

Dokumentasjon

Alle ansatte i Helse barn og unge har etter loven plikt til å føre journal med helseopplysninger om sine brukere. I journalen skal helsepersonell nedfelle de opplysninger som de ut fra en faglig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig å dokumentere. Journalen skal bidra til at barnet/eleven får en faglig forsvarlig oppfølging. De foresatte eller elever har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omtaler barnet/eleven. De har også som hovedregel rett til kopi av disse opplysningene.

Overføring av journal ved flytting

Når et barn flytter, er hovedregel at journal skal overføres til den nye helsestasjonen. Dette skal sikre en faglig forsvarlig oppfølging. De som har spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan ta dette opp med helsesøster på helsestasjon.

Syke barn?

Barn med feber, diare, oppkast eller annen smittsom sykdom skal ikke møte på helsestasjonen.
Ved barns sykdom bør du kontakte fastlege eller legevakt tlf.: 116117

 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Alle vaksiner barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke mulig å reservere seg mot registrering av vaksiner. Ved hemmelig adressse har vi egene ordninger.

Mine vaksiner på nettsiden til helsenorge.no lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.