Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemidler / tekniske hjelpemidler

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  For personer som har eller står i fare for å utvikle varig funksjonsnedsettelse, og hvor funksjonstapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler. Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trygdefinansiert (ved varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (ved midlertidig behov).

  Beskrivelse

  Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

  Har du et midlertidig eller akutt behov for hjelpemidler kan du låne fra vårt kommunale hjelpemiddellager, et begrenset utvalg hjelpemidler. Utlån er normalt inntil 3 måneder. Er behovet av lengre varighet, kan ergoterapeut kontaktes for forlenget utlån, eller søke om varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlene kan hentes etter avtale, eller ved behov kjøres ut av vår hjelpemiddeltekniker.

  Personer som har varig (over 2år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få hjelpemidler fra NAV, Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus utfra Folketrygdens regelverk. Helsepersonell må dokumentere behovet for hjelpemidler. Vurdering gjøres, og søknad fylles ut av ergoterapeut i Enebakk kommune.

  Krykker lånes ut på Enebakk Servicetorg som har 10 par med albuekrykker til utlån. Beholdningen vil variere med antall utlån til enhver tid.
  Krykkene lånes ut mot et depositum på kr 400,-. Dette dekker ett sett med krykker, og brodder (deles ut uansett årstid). Utlånstid er 4 måneder. Hvis krykkene beholdes ut over dette vil depositumet tilfalle Servicetorget, og låner står fritt til å beholde krykkene hvis de ønsker dette.
  Ved utlån signerer låner på en kontrakt der dette kommer frem.

  Målgruppe

  Barn, voksne og eldre med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen hvor funksjontapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler.

  Kriterier/vilkår

  Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

  Samarbeidspartnere

  Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

  Pris for tjenesten

  Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

  Kontakt ergoterapitjenesten:
  Telefon: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
  E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
  Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
  Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

  Har du behov for kortvarig utlån av enkle hjelpemidler så kan du ta kontakt direkte med hjelpemiddeltekniker:
  Telefon: 970 46 917

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Ergoterapeut eller annen helsepersonell vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig.
  Forespørselen om hjelpemidler vurderes i kommunen etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og ergoterapeut vil ta kontakt senest tre uker etter forespørselen er mottatt.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 10.01.2019 14:34