Dersom du selv ikke klarer de daglige gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand (hjemmehjelp). Eksempler på hjelp som kan gis er rengjøring, vask av klær og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål. Formålet med tjenesten er at du skal få hjelp slik at du kan bo i eget hjem.

Vi vil også hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen i forhold til dagliglivets ulike gjøremål.

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester
Last ned skjema under  Tilknyttede elementer

Pris
Det betales etter gjeldene satser i kommunen.Det betales etter gjeldene satser i kommunen, legg inn prismatrise eller lenke til dokument/skjema

Kriterier og vilkår
Dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål så har du krav på praktisk bistand. Etter samtale med søkeren bestemmer kommunen hvilke tjenester som skal gis.

Søknad sendes til
Enebakk kommune, Forvaltningstjenesten, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Telefon: 64 99 20 00

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg, men det må legges ved skriftlig fullmakt.

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kort tid etter at vi har mottatt din søknad, tar vi kontakt for å avtale et hjemmebesøk. Søknaden vil bli avgjort så snart som mulig etter dette besøket. Du vil få tilsendt skriftlig svar. Ved akutte behov kan tjenesten settes i gang før det er gjort formelt vedtak.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer(legg inn lenker til Lovdata)
Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Retningslinjer
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Forskrifter
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Har du spørsmål?
Du er velkommen til å kontakte oss og vil besvare din henvendelse så snart som mulig