Rett til barnehageplass
Barn som søker til hovedopptaket med frist innen 1. mars* og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehagelovens §12a. Barnet må ha bosted i Enebakk kommune for å ha rett på plass. 

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1) Barnet får sitt første ønske oppfylt
2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3) Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a

Send søknad og besvar tilbud via Visma Flyt Barnehage: 

Søk plass i barnehage

*OBS: Søknader må være registrert innen 1. mars, altså må de være inne senest 29. februar 2020 kl. 23:59.

Fra 01.08. 2020 bytter Enebakk kommune barnehagesystem fra IST Hypernet til Visma Flyt Barnehage. I forbindelse med det kan det forekomme problemer med å logge seg på barnehageportalen for å besvare tilbud om barnehageplass/registrere ny søknad/endre søknad/si opp barnehageplassen.

Grunnet ferieavvikling ber vi om at dere tar kontakt direkte med den aktuelle barnehagen, eller kommunens servicetorg dersom dere har spørsmål eller opplever problemer. Vi forventer at systemet blir velfungerende senest 15.08.2020.

Kommunale barnehagevedtekter finner du her.