Hovedplan avløp 2012 fokuserer på drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.

Gjennom planarbeidet legges det vekt på å redusere innlekkingen til spillvennsnettet, minimalisere utslipp av forurensninger og optimalisere transport av kloakkvann til renseanlegg, og redusere faren for oversvømmelse av eiendom.

Klikk her for å lese hele hovedplanen for avløp - 2012-2021