RåkenåesenReguleringsplan 461 for BY18 - Vikskog Råkenåsen har blitt vedtatt, og det skal i den forbindelse velges veinavn for veiene (o_SKV2, o_SKV3) som er merket på plankartet. Se vedlegg. 

Før vi framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken.
Finnes det navn på områder langs veistrekningene som er, eller har vært i bruk fra gammelt av?
Har du som innbygger et forslag til et godt og betegnende navn på veiene, er vi lydhøre og takknemlige.

Forslag til et godt og betegnende navn på veiene bes sendes inn til:
postmottak@enebakk.kommune.no

eller Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk
innen 22. august 2019.

Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 2019/2436