Forslag til veinavn - Gran NY6

Reguleringsplan Gran NY6 er ferdig, og det skal i den forbindelse velges veinavn for veien merket med rød pil. Se plankart.

Før enhet for kultur, integrering og forebygging framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken.

Forslag til et godt og betegnende navn på veien bes sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk innen 20. november 2020.
Vi ber om at innspill til veinavn merkes med referanse sak 20/5435

Ny vei Gran NY6

Forslag til veinavn - Fjellvang

Reguleringsplan Fjellvang 415 er ferdig, og det skal i den forbindelse velges veinavn for veien på området. Se plankart.
Før enhet for kultur integrering og forebygging framsetter noe forslag på veinavn til politisk behandling, ønsker vi å høre innbyggernes og foreningers meninger i denne saken

Forslag til et godt og betegnende navn på veien bes sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk innen 20. november 2020.
Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 20/5632.

Veinavn Fjellvang