Valgdagen er mandag 9. september 2019. Valginformasjon finnes på valg.no

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Enebakk kommune avvikles over to dager, søndag 8. september og mandag 9. september. Informasjon om åpningstider kommer senere.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Orientering om krav til listeforslag:

 • Overskrift på listeforslaget må det tydelig framgå at listeforslaget gjelder kommunestyrevalget 2019 i Enebakk kommune
 • Listeforslaget skal ha partiets registrerte navn i listeoverskriften (ikke lokalavdelingens navn)
 • Det skal minst være 7 kandidater på listen
 • Inntil 6 kandidater kan gis stemmetillegg – disse skal stå med uthevet skrift.
 • Listeforslagene skal inneholde kandidatens navn, etternavn og fødselsår. Det er opp til forslagstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatenes stilling eller bosted. Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen, skal stilling og/eller bostedsadresse oppgis – gjøres dette må det gjøres på alle listens kandidater.
 • Listen skal underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling.
 • Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget leveres må det ligge ved erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar ved valget. Det samme gjelder dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling.
   
 • Vedlegg:
  • Oversikt over kandidatenes fødselsdato
  • Oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet lista.

Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Dette er grunnlaget for produksjon av stemmesedler.

Hos Valgdirektoratet kan du lese en fullstendige gjennomgang av av alle kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.