Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg utgjør en betydelig del av forurensning til vann og vassdrag og kan føre til gjengroing og dårlig vannkvalitet. Dette kan i sin tur gi problemer for bruk av vannet til drikkevann, bading, fisking, jordbruks- og dyrevanning og andre rekreasjons- og fritidsformål.

Kommunen er forurensnings- og tilsynsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse. Tilsynsmyndigheten innebærer å holde oppsyn med forurensningene og virkning på resipient og iverksette tiltak om nødvendig. Det er ca 550 private avløpsanlegg i Enebakk.

I likhet med omkringliggende kommuner har Enebakk kommune intensivert sitt arbeid med å redusere slikt utslipp. Arbeidet omfatter kartlegging og registrering av eksisterende anlegg, oppfølging av anleggene, revidering av lokal forskrift, utarbeidelse av opprydningsplan og resipientovervåkning. I 2018 vil vi spesielt utrede ulike muligheter for fremføring av offentlig avløpsnett. Det er et sentralt prinsipp i forurensningsloven at forurenser skal betale. Aktiviteter som knytter seg til tilsyn med mindre avløpsanlegg kan således finansieres gjennom tilsynsgebyr.

I 2018 innfører kommunen et slikt tilsynsgebyr for slamavskillere og tette tanker for avløpsvann. Satsen er 892,- for slamavskillere per år som har toalett tilknyttet og 367,- per år for husstander/hytter som ikke har avløp fra toalett (tett tank for toalett og slamavskillere uten toalett tilknyttet). Ulikheten i sats gjenspeiler at avløpsvann fra toalett bidrar langt mer til forurensning enn det øvrige avløpsvannet (vann fra kjøkken, dusj og vask). Gebyret gjelder for hytter og boliger med utslippstillatelse.