I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan åpnes det nå for innspill til nye utbyggingsområder i kommuneplanen. Kommuneplanens arealdel styrer den langsiktige arealutviklingen i kommunen. Utbyggingsområder kan være for eksempel til bolig- eller næringsformål.

 

Det er begrenset behov for nye utbyggingsområder for bolig, jf. dette utdraget fra kap. 4 i forslag til kommuneplanens samfunnsdel:

«Kommunen har store utbyggingsreserver for bolig som går langt utover det som kan bygges ut i kommuneplanperioden. Dette betyr at behov for nye utbyggingsområder for bolig er lite ved rullering av kommuneplanens arealdel. Det bør derfor prioriteres realisering av nåværende utbyggingsområder framfor å tilrettelegge for store, nye arealer til utbygging av boliger. I tillegg må det likevel åpnes opp for noe fortetting i allerede etablerte boligområder.»

 

Det har også blitt fattet et vedtak om grønn grense/tettstedsavgrensning for Flateby og Ytre Enebakk (kartutsnitt ligger vedlagt). For innspill til nye utbyggingsområder for bolig tilknyttet disse tettstedene er det i utgangspunktet innspill innenfor grønn grense som vil bli vurdert. Videre ble følgende prioriteringer i godkjenning av nye tiltak innenfor grønn grense i Ytre Enebakk og på Flateby vedtatt:

  1. Nye utbyggingsområder for bolig skal ikke utløse krav om skoleskyss.
  2. Nye utbyggingsområder for bolig bør ikke ligge lenger unna offentlig kommunikasjon enn 1 km.
  3. Områder nærmest sentrum vil bli prioritert utbygd først.
  4. Det skal fortsatt føres en restriktiv linje i forhold til omdisponering av matjord.

 

Ved innspill til nye utbyggingsområder skal vedlagte skjema fylles ut og sendes inn.

Innspill sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Innspill merkes med vår referanse 2022/1788.

Frist for innspill er 15. desember 2022.

 

Ved spørsmål er det mulig å ta kontakt med kommuneplanleggere via kommunens servicetorg, telefon 64 99 20 00.