Enebakk kommune ønsker å gå i dialog med selskap som vil utvikle Nylendeveien 12, gnr 90, bnr 611 i Ytre Enebakk, en kommunal tomt på ca. 3.400 kvm, hovedsakelig regulert til småhusbebyggelse, men det må påregnes å utarbeide reguleringsplan for hele eller deler av tomta.

Enebakk kommune ønsker at det på deler av området kan bygges gjennomgangsbolig for personer med behov for å leie bosted i en periode, basert på tilvisningsavtale. Det kan også være aktuelt at hele tomta utvikles med bruk av ulike virkemidler fra Husbanken, eventuelt med en blanding av utleie- og eierboliger.

I tillegg til reguleringsbestemmelser er det tidligere laget skisser til løsning av bygg og tilhørende veier og parkeringsplasser. Tilgjengelig materiale kan man få innsyn i, mens materiale kommunen har eierskap til kan stilles til disposisjon.

For å kunne lage et best mulig grunnlag for videre saksgang, inviteres det et orienteringsmøte for potensielle utbyggere, torsdag 12. mai kl. 09:00 på rådhuset.
Interessenter bes melde sin interesse til møtet innen 10. mai kl. 14.00 til Servicetorget (e-post).

Frist for innsendelse av tilbud vil være ca. en måned etter møtet. Tilbydere som er aktuelle vil bli innkalt til et presentasjonsmøte.

I første omgang må følgende avklares:

  • Er det interessant å utvikle deler av området basert på tilvisningsavtale for deler av området?
    I så fall vil Enebakk kommune kontakte Husbanken for nærmere avklaring av videre prosess.
  • Er det spesielle krav eller ønsker fra interessent som bør følges opp eller ligge til grunn for videre dialog?
    Dette kan være krav til samlet boareal, antall boliger, infrastruktur, eller annet.

Basert blant annet på innspill i møtet vil det, avhengig av interesse og synspunkt, bli utformet et konkurransegrunnlag for videre saksgang.

Vi tar sikte på å inngå avtale med en tilbyder før 1. november 2022.