Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering er utvidet til å gjelde alle planerte arealer

For planerte arealer kan det fra og med 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Øvrige arealer må fortsatt ha vært grøftet tidligere for å være berettiget til tilskudd.

Økt matproduksjon og miljøhensyn
Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, i samsvar med regjeringens målsetting.

God drenering bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass.

Tilskudd til drenering – mer til planerte arealer og endret miljødokumentasjon
Forskrift om tilskudd til drenering som Landbruks- og matdepartementet fastsatte i 2013, er endret fra 2016. For planerte arealer kan det nå også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere har vært grøftet. Kravet om at arealet tidligere skal ha vært grøftet, gjelder fortsatt for øvrige arealer.

Forskrift om miljøplan ble avviklet fra 2015. I stedet for miljøplan trinn 2 skal det være en miljøvurdering av tiltaket.

Nytt søknadsmateriell
Som følge av endringer i forskriften, er søknadskjemaet endret. Det er ikke lenger krav om å fylle ut ett skjema for hver eiendom. Søknaden skal inneholde plan for drenering av arealet med beskrivelse av tiltak, samt kart og miljødokumentasjon. Landbruksdirektoratet har utarbeidet skjemaer for plan og miljødokumentasjon, som kan nyttes som vedlegg til søknaden.

Søknad om tilskudd sendes til Landbrukskontoret i Enebakk.  Det er ingen søknadsfrist.

Les mer om tilskudd til drenering hos Landbruksdirektoratet.

Aktuelle nettsider
NIBIO med kart og grunnlagsdata blant annet gårdskart
Fagstoff om drenering og hydroteknikk, typetegninger med mer
NIBIO sin tiltaksveileder om miljøtiltak i jordbruket

 

RMP 2016 - endringer i regionale miljøtilskudd

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/

Fylkesmannen har hatt ny RMP forskrift på høring og har fått inn fem innspill. På bakgrunn av disse, har forskriften blitt litt endret. 

Viktige endringer i regionale miljøtilskudd 2016, er at tilskudd til lett høstharving utgår.

De prioriterte områdene i Oslo og Akershus er utvidet, til nå å gjelde vannområder hvor deler av vassdragene har dårlig tilstand, og hvor landbruk er en viktig påvirker.   Hele Enebakk er innenfor prioritert område.
Alle våre vannområder er under kontinuerlig oppfølging og overvåking, og etter hvert som vi får mer kunnskap om tilstanden i vassdragene våre, vil prioriterte områder kunne endres. Neste gang vi tar en slik gjennomgang vil bli i forbindelse med rulleringen av RMP som skal være klar til neste RMP periode 2018-2021.

 

Rovvilt - ulv og gaupe

Statens naturoppsyn (SNO) arbeider med bestandsovervåkning og skadedokumentasjon. Ser du spor eller store rovdyr, meld fra til SNO

SNO har ansvar for følgende registreringsoppdrag i overvåkingsprogrammet for rovvilt:

  • Streifdyr av ulv registreres gjennom oppfølging av meldinger, sporinger og møkksamling for DNA analyse. Sporingene rapporteres på standard sporingsskjema for ulv. Høgskolen i Hedmark har ansvar for overvåking av stasjonære ulveflokker og par.
  • Familiegrupper hos gaupe registreres i perioden 1. oktober til 1. mars. De fleste familiegruppene påvises etter meldinger fra publikum om spor etter to eller flere gauper som har gått sammen. Arbeidet utføres etter Instruks for registrering av gaupe familiegrupper.
  • Tilfeldige rovviltmeldinger fra publikum gir viktig informasjon, blant annet om artenes utbredelse. I tillegg gir meldingene ofte utgangspunkt for registreringsinnsats knyttet til de oppdragene som er nevnt ovenfor. Dersom du finner spor eller gjør andre observasjoner av store rovdyr, er det viktig at den lokale rovviltkontakten, eller regionalansvarlig i SNO blir varslet så hurtig som mulig. Nærmere undersøkelser i felt blir vurdert ut fra betydningen av å få dokumentert observasjonen.

    Følgende observasjoner av store rovdyr har alltid høy prioritet for feltkontroll:
  • Alle observasjoner som indikerer yngling (familiegrupper/unger/hi).
  • Observasjoner av rovviltart som ikke vanlig forekommer i området.
  • Alle meldinger om ulv utenfor kjente ulverevir.
  • Rovviltobservasjoner i forbindelse med akutte rovviltskader på husdyr.

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Rovvilt/