Beskrivelse

Kommunale gjennomgangsboliger kan tilbys personer som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig. Dette vil vanligvis gjelde personer som på grunn av helse, funksjonshemming, økonomi eller av sosiale årsaker har behov for midlertidig bolig. Boligene leies som hovedregel ut for en tidsbegrenset periode på tre år.

Saksbehandling

Alle søknader behandles i en boligsosial gruppe som ledes av boligforvalter og består ellers av representanter fra NAV, Enhet for psykisk helse og rus, forvaltningstjenesten, tilrettelagte tjenester og Flyktningetjenesten.

Gruppen har tildelingsmøter en gang per måned, der de prioriterer mellom alle søkere som er i målgruppa (kvalifisert til å bli vurdert/prioritert). Det derfor ikke sikkert at du vil få tildelt kommunal bolig, selv om du oppfyller vilkårene.

Klikk her for å komme til vårt digitale skjema for å søke kommunal gjennomgangsbolig

Du må legge ved følgende dokumentasjon:

 • Siste lønns- eller trygdeslipp
 • Siste års skattemelding (selvangivelse)
 • Siste års skatteoppgjør (ligning)
 • Eventuelle vedtak fra NAV
 • Eventuelle bekreftelse på barnebidrag

Legg ved, om det er aktuelt for deg:

 • Bostedsattest (Skatteetaten)
 • Opplysning om nåværende bolig (leiekontrakt eller bekreftelse fra institusjon)
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • Dokumentasjon på lønn eller utbetaling fra NAV for de to siste månedene
 • Dokumenterte helseopplysninger dersom du søker bolig på bakgrunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne
 • Andre inntekter (for alle i husstanden), f.eks. studielån
 • Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt
 • Dokumentasjon på eventuell gjeld eller formue
 • Separasjons- eller skilsmissebevilgning
 • Samværsavtale som spesifiserer daglig omsorg for barn og bekreftelse på barnebidrag
 • Rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Det er gjengs leie (tilnærmet markedsleie) på kommunale gjennomgangsboliger i Enebakk kommune.

Kriterier for tildeling av kommunal bolig (klikkbar)

 • Søker må som hovedregel være over 18 år. Hvis søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering, og innvilgelse skje i samarbeid med foreldre/verge og hjelpeapparatet.
 • Søker skal som hovedregel ha bodd sammenhengende i kommunen de siste to årene forut for søknaden.
 • Søker må være uten fast bolig eller egnet bolig, og ikke ha mulighet til å skaffe seg egnet bosted.
 • Søker må være i en situasjon der det ikke er rimelig å forvente at han eller hun selv er i stand til å skaffe seg en egnet bolig på det ordinære boligmarkedet. Kommunen kan kreve at søker dokumenterer å være uten bolig, eller har forsøkt å skaffe seg bolig uten å lykkes. For eksempel via internett: www.finn.no, annonser i (lokal-) aviser eller satt inn egen boligannonse).
 • Tildeling av boliger gjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i søkers sosiale og økonomiske livssituasjon. Søker må som hovedregel ha boevne. Søkere som vurderes å ha redusert boevne, eller har et oppfølgingsbehov, tildeles bolig under forutsetning av at vedkommende går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. Dersom søker ikke tar imot tilbud om oppfølging kan boligtildelingsutvalget vurdere alternative boformer.
 • Hovedregelen er at søker ikke kan ha inntekt over 3 G (folketrygdens grunnbeløp) for enslig og 4 G for par.
 • Hovedregelen er at søker ikke kan ha mer enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp) i formue. Som formue regnes bankinnskudd, egenkapital i nåværende bolig eller andre formuesgjenstander av betydelig verdi. Søker som frivillig har redusert sin formue gjennom å overdra bolig eller annen formue som gave/ gavesalg/forskudd på arv de siste tre ligningsår før søknadsdato, får som hovedregel avslag på søknaden.

Dersom du ikke kan søke via digitalt søknadsskjema, kan du skrive ut og fylle ut skjema for hånd:

Her finner du søknadskjema (pdf)

Søknad med alle vedlegg sendes ferdig utfylt til:

Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du henvende deg til resepsjonen i kommunen.