Kommunal planstrategi er et dokument for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Det skal gi grunnlag for å vurdere planbehovet, og eventuelt plansystem og planressurser, i kommunestyreperioden. Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kommunen skal vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Kommunal planstrategi ble sist vedtatt 26. oktober 2020, og skal legges til grunn for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2019-2023. Det ble gjennom vedtaket av kommunal planstrategi fattet vedtak om at kommuneplanen skal rulleres i perioden.