Kommunal planstrategi er et dokument for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Det skal gi grunnlag for å vurdere planbehovet, og eventuelt plansystem og planressurser, i kommunestyreperioden. Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kommunen skal vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Kommunal planstrategi ble sist vedtatt 24. oktober 2016.