Hovedendringer for 2018:

  • Avløpsgebyr nett: Ingen endring fra 2017
  • Renovasjonsgebyr: Alle gebyrsatser øker med 2 % fra nivået i 2017
  • Gebyr for feiing og branntilsyn: Det samlede gebyret reduseres med 10 % og deles i to like deler; en for feiing og en for branntilsyn.
  • Slamtømming:
    • Reduksjon på 10 % for tømming av minirenseanlegg og felles slamavskiller.
    • Øvrige: Økning på 3 %

Tidspunkt for fakturering

Gebyrene deles i to like deler der den ene faktureres på våren (utsending i slutten av februar) og den andre på høsten (utsending i slutten av august). Forfall er 25. mars og 25. september. Dette gjelder alle gebyrene med unntak av branntilsyn/feiing; dette faktureres i sin helhet på høsten.

Selvkostdekning

Innenfor renovasjon, avløp og feiing praktiserer Enebakk at gebyrinntektene for en tjeneste dekker alle kostnadene som brukes til å produsere tjenesten. Gebyrinntektene skal heller ikke være høyere enn kostnadene. For å finne de korrekte kostnadene lages det hvert år selvkostregnskap og -budsjett for den enkelte tjeneste. Dette skal gå i null i løpet av en 4-årsperiode. Eventuelle overskudd settes av på fond til senere bruk innenfor 4-årsperioden.

Eierskifter

Den som er registrert som eier ved faktureringstidspunktet mottar fakturaen for hele perioden. Ved eierskifter må tidligere og ny eier gjøre opp seg imellom.

Tjenesteprodusent

Mens det er kommunen som ivaretar avløpstjenesten er arbeidet både med renovasjon og feiing/branntilsyn satt ut til interkommunale selskaper; henholdsvis Romerike avfallsforedling (RoAF) og Follo Brannvesen.