Faktura for de kommunale gebyrene for 2. halvår 2016 er nylig sendt ut. Gebyrene dekker kostnader knyttet til kommunens renovasjons- og avløpstjeneste.

 

For spørsmål knyttet til de kommunale gebyrene send en mail til gebyr@enebakk.kommune.no eller kontakt Servicetorget. Spørsmål knyttet til grunnlaget for gebyrene, altså hva man betaler for, håndteres av Teknisk avdeling v/EKT. Vi har ikke mulighet til å håndtere alle henvendelsene straks, så fint om du legger igjen info om hva det gjelder og gjerne en mailadresse eller telefonnummer, så sjekkes saken opp og vi gir en tilbakemelding.

 

Økonomikontoret håndterer henvendelser knyttet til innbetaling og eierskifter. Eierskifter foretatt i august er ikke ført ennå. Ta kontakt med økonomi så sendes faktura til ny eier etter sjekk i eiendomsregisteret. Ved eierskifter må kjøper og selger gjøre opp mellomværende seg imellom.

 

Enebakk kommune oppfordrer alle innbyggerne til å velge eFaktura. Det er mange fordeler med dette:

  • eFaktura blir ikke belastet din konto før du har bekreftet regningen i nettbanken eller via SMS.
  • Du slipper å taste inn lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan endre beløp, belastningskonto og forfallsdato hvis du har behov for det.
  • Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken, og skrive dem ut hvis behov.
  • Siden regningene kommer i nettbanken din og du kan velge å bli varslet via SMS, er du ikke avhengig av posten når du for eksempel er ute og reiser.
  • Det vil bidra til å minske kommunens indirekte kostnader til avløp og renovasjon, og kan dermed føre til lavere kommunale gebyrer
  •  

  • Slik melder du inn en ny avtale:

  • Når du betaler en regning i nettbanken din til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura vil du få spørsmål om du vil betale med AvtaleGiro eller eFaktura til denne mottakeren neste gang. Dermed er det bare å si ja takk!

  • For å gjøre det enklere for deg kan du la banken opprette nye eFaktura-avtaler automatisk. Du kan når som helst slå av automatisk innmelding.

  • Det er også mulig å velge avtalegiro, dersom du ønsker at beløpet skal trekkes direkte fra din konto på forfallsdato uten at du trenger å foreta deg noe.

 

 

I 2016 har det vært nødvendig å øke avløpsgebyret vesentlig. Kommunen ønsker å informere om bakgrunnen for økningen:

 

Det nye sentralrenseanlegget i Kirkebygda og overføringsledningen fra Ytre Enebakk er nå ferdigstilt. For å finansiere tiltaket har kommunen tatt opp lån og i 2016 slår lånekostnadene inn på avløpsgebyret. Dette er den direkte årsaken til økningen. Men hvorfor måtte sentralrenseanlegget og oveføringsledningen bygges ?

 

Her på Østlandet er det sårbare ferskvannsforekomster og tett bebyggelse mange steder. Særlig Morsavassdraget som Våg, Mjær, Langen og Bindingsvann inngår i er sterkt belastet. Lenger nede i vassdraget er det gjentagende problemer med oppblomstring av blågrønnalger og badeforbud.

 

Av denne grunn fikk kommunen ikke utvidet sin utslippstillatelse for Ytre Enebakk renseanlegg som omsøkt allerede for flere år siden. For å godkjenne nye boligområder i Ytre Enebakk satte Fylkesmannen krav til at utslipp av renset avløpsvann skulle føres til Øyeren. Øyeren er en langt sterkere resipient og har god vannkvalitet. Det ble da vedtatt å gå videre med planene om utvikling av Ytre Enebakk som boligområde. Som en konsekvens av dette måtte avløpsvannet overføres. Samtidig har EUs vannrammedirektiv blitt implementert i norsk rett gjennom vannforskriften. Denne har også ligget til grunn for Fylkesmannens krav. Overføringen vil gi en bedring i vannkvaliteten i Mjær og nedstrøms i vassdraget og gi mulighet for utvikling av Ytre Enebakk som tettsted.

 

I 2012 ble det vedtatt å overføre avløpsvannet fra Ytre Enebakk og rense det sammen med avløpet fra Kirkebygda i nye Kirkebygda Sentralrenseanlegg. To renseanlegg kunne da nedlegges; både Ytre Enebakk Renseanlegg og gamle Kirkebygda renseanlegg. Begge disse anleggene var gamle og måtte uansett erstattes. Merkostnaden som følge av Fylkesmannens krav gjelder overføringsledningen fra Ytre Enebakk til det nye renseanlegget på Barbøl.

 

Det har vært arbeidet med å innhente statlig støtte til overføringsledningen siden denne er utløst av vannforskriften. Dessverre har det ikke vært mulig å innhente noen slik støtte.

 

Det er nå gjennomført et stort investeringsløft på avløpssektoren. Antall husstander kommer til å øke og da blir det flere brukere til å betale kostnadene. Kostnadene kommer imidlertid med en gang, mens brukerne kommer etter hvert.

 

I kommunen er det brukerne av avløpssystemet som fullfinansierer avløpstjenesten. Det er mulig å finansiere avløpssektoren med andre inntekter, men her i kommunen er det valgt å forbeholde de andre inntektene til andre formål, som skole og helse. Det er et viktig moment at inntektene fra avløpsgebyret heller ikke skal overstige kostnadene som kommunen har innenfor avløpssektoren.

 

Det er høyere avløpsgebyr i Enebakk enn i mange andre kommuner. 3 tettsteder med relativt stor avstand gir lange ledningsstrekk, mange pumpestasjoner og dermed høye investerings- og driftsutgifter per husstand enn i mange andre kommuner. Det er også strenge rensekrav her på Østlandet. Her er situasjonen svært ulik rundt om i landet. Felles for hele landet er imidlertid at vannforskriften stiller strengere krav til forvaltning av vannforekomstene i årene fremover. Mange steder gjøres det omfattende rensetiltak. Dette vil gi utslag på gebyrene i flere kommuner enn Enebakk.

 

Videre har kommunen investert i fornying av eksisterende ledningsnett for å redusere innlekking på nettet. Dette vil gi lavere utslipp og dermed en bedret miljøtilstand i vassdragene. Behovet for fornying forsterkes av klimautfordringene.