Enebakk kommune jobber med å undersøke grunnforhold og områdestabilitet ved rådhuset i Kirkebygda, i forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan for området. Hensikten med arbeidet er å avdekke potensiell skredfare forut for planlegging av eventuell ny bebyggelse på kommunens eiendom. Området ligger i det som kalles Prestegård kvikkleiresone.

Onsdag 14. februar hadde kommunen innkalt berørte grunneiere til et informasjonsmøte i kommunehuset. Grunnundersøkelser Kirkebygda - flyfoto kart

Geotekniker Banafshe Heidar fra Norconsult har på oppdrag fra kommunen gjennomført grunnundersøkelser, blant annet ved grunnboringer og beregninger. På møtet presenterte Heidar sin rapport for kommunens arealplanleggere og fremmøtte grunneiere.

Sentrumsområdet i Kirkebygda er kartlagt som en faresone for kvikkleire, i NVEs tidligere kartlegging av områder med potensiell fare for store kvikkleireskred. Sonen har lav faregrad for skred, men et skred kan få meget alvorlige konsekvenser fordi området er tett bebygd med infrastruktur, bygninger og veier. Ved utbygging i kvikkleiresoner må det gjøres en utredning av faren for kvikkleireskred.

Heidar fortalte at de nye undersøkelsene viser funn av kvikkleire i grunnen, og at beregningene ikke viser tilfredsstillende stabilitet mot Pikengbekken i vest og Ekebergveien i sør. Heidar opplyste at det anbefales å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å kartlegge situasjonen bedre og avklare nødvendige tiltak for å bedre sikkerheten, også for eksisterende bebyggelse. Hun skisserte mulige tiltak som erosjonssikring, stabiliserende fyllinger, bakkeplanering, heving av elve- og bekkeleie og utslaking av bratte partier som mulige avbøtende løsninger som kan redusere skredfaren.  

Heidar fortalte videre at sikkerheten er lavest mot sør og at her må man påregne å gjennomføre tiltak. Mot vest vil supplerende undersøkelser vise om området kan friskmeldes eller om det f.eks. må gjennomføres erosjonssikring mot bekken.

Arealplanlegger Lene Halset i Enebakk kommune opplyser at kommunen vil gjøre videre undersøkelser for å avdekke hvilke tiltak som viser seg aktuelt å gjennomføre, men at utredning og utføring av eventuelle sikringstiltak for eksisterende bebyggelse vil være et felles ansvar for grunneierne i området.

- Vi kommer til å sende et nytt brev til grunneierne for å informere om det videre arbeidet. Det er særlig viktig å gjøre grunneierne oppmerksomme på at det ikke må gjennomføres tiltak som kan forverre stabiliteten, før situasjonen er bedre avklart, og nødvendige sikringstiltak er gjennomført, sier Halset. Eksempler på tiltak som kan forverre stabiliteten er grave-, fyllings- eller byggeaktivitet, tiltak som medfører rystelser eller øker overvann og erosjon.

Det finnes også kvikkleire utenfor de registrerte kvikkleiresonene. I områder utenfor kartlagte kvikkleiresoner kan man benytte marin grense som en aktsomhetsområde for kvikkleireskred.