Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel bør synliggjøre viktige utfordringer knyttet til kommunens samfunnsutvikling og tydeliggjøre valg og prioriteringer kommunen tar. Kommuneplanens arealdel skal vise hovedtrekkene av arealbruken i kommunen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk det åpnes for. Kommuneplanens samfunnsdel vil gjennom valg av prioriteringer og utforming av strategier gi føringer også for innholdet i og utformingen av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

For mer om gjeldende kommuneplan, se under 'kommuneplanens samfunnsdel' og 'kommuneplanens arealdel' i menyen. Arbeidet med ny kommuneplan er underveis, og aktuell informasjon kan leses under 'Ny kommuneplan' i menyen.

 

Det er fattet vedtak om at kommuneplanen skal rulleres (endres/revideres) i kommunestyreperioden 2019-2023. Aktuelle kunngjøringer og informasjon om dette arbeidet vil publiseres under nyheter og under 'plankunngjøringer.' Fastsatt planprogram for arbeidet med ny kommuneplan kan leses ved å trykke her.