Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 7.9.15, med nytt vedtak med avklaring av innsigelser i kommunstyrets møte 20.6.16. Det ble fattet vedtak om mindre endringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel i kommunestyrets møte 19.06.17, og ytterligere endringer av bestemmelser i kommunestyrets møte 03.12.18.

I kommunestyrets møte 17.06.19 ble det vedtatt en parkeringsnorm som kan benyttes i nye reguleringsplaner som inkluderer boligformål, men bruk av ny norm forutsetter at det innføres en sone med parkering forbudt innenfor og i tilliggende veier til de områdene hvor den nye parkeringsnormen skal tas i bruk. Parkeringsnormen ligger som vedlegg.

Kommuneplanens arealdel kan også ses i kartportalen.

Gjeldende plandokumenter ligger som vedlegg under. Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge skal legges til grunn for utbygging i kommunen. Boligbyggeprogrammet oppdateres og vedtas årlig.