Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2021 å igangsette arbeidene med ny reguleringsplan på Råkenåsen. Dette var imot kommunedirektørens (rådmannens) innstilling, som frarådet utbygging på dette området.

Planinitiativet for Råkenåsen II innebærer å regulere området sør for reguleringsplanen BY 18 til boligformål. I tillegg ønskes det å omregulere barnehagetomta i BY18 til kombinert barnehage- og boligformål.

Det anslås at området kan tilrettelegges for ca. 30 boenheter.

Foreslått planavgrensning

BY18 - Foreslått planavgrensning.jpg

Planområdets beliggenhet

BY18 - Planområdets beliggenhet.jpg

Rådmannens forslag til vedtak var: Planinitiativet for Råkenåsen II stoppes. Det gis ikke tillatelse til varsel om oppstart, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.

Bakgrunnen for rådmannens innstilling var at planinitiativet ble vurdert til å være i strid med viktige kulturminner i området, i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og kommunale føringer.

Det foreslåtte utbyggingsområdet på Råkenåsen ligger i utkanten av tettstedet Ytre Enebakk og bygger ikke opp under en konsentrert vekst i de prioriterte tettstedene. Kommunaldirektøren (rådmannen) anbefalte derfor at planinitiativet ble stoppet.

Sakspapirene kan leses her, i sak PS 62/2021: Detaljregulering Råkenåsen II - stoppet planinitiativ