Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontrollutvalgets mandat og oppgaverFolloFiks.png

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger for kommunens virksomhet, og gjennomføres årlig på 1 til 2 utvalgte virksomhetsområder.

På samme måte skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper.

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager behandles etter det regelverk som gjelder for den aktuelle sakstypen.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og/eller henvendelser, vurdere om sentrale lover/forskrifter, kommunens egne retningslinjer og/eller politiske vedtak følges av forvaltningen.


Kontrollutvalget i Enebakk 2015 - 2019

Medlemmer

Thorbjørn Nerland, leder
e-post: nerland@n1914.no

Øivind Gundersen, nestleder
Mads Gjevert Pettersen
Anne Marit Næss
Lena Mjerskaug

Se full oversikt over medlemmer og varamedlemmer her


Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum i alle saker med mindre saken i følge lov er unntatt fra offentlighet.

Kommuneloven krever at kontrollutvalget skal ha en uavhengig sekretærordning. Sammen med seks andre kommuner i Follo har derfor kommunen gått sammen om en felles sekretærordning via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS yter sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalget og forbereder og følger opp utvalgets vedtak.

FolloFiks.pngHvis du har en sak du mener kontrollutvalget i din kommune bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet.

Kontrollutvalget er ikke er et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker.

Kontaktinformasjon for Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat:

Postadresse:
Postboks 195
1431 Ås
e-post: FIKS@follofiks.no

Besøksadresse:
Skoleveien 3
1430 ÅS

Telefon: 64 96 20 58
Mobil: 928 83 392

nettside: www.follofiks.no


Sekretær for Enebakk er Kjell Tore Wirum.

Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder
Tlf. jobb: 64 96 20 58
Tlf. mobil: 928 83 392
e-post: kjell.tore.wirum@as.kommune.no

Unni Westli, rådgiver
Tlf. jobb: 64 96 20 59
e-post: unni.westli@as.kommune.no


Revisjon - Follo distriktsrevisjon IKS

Follo distriktsrevisjon står for revisjonen av kommunens årsregnskap og tar hånd om forvaltningsrevisjonen. Distriktsrevisjonen er et samarbeidstiltak mellom fem Follo-kommuner.

Follo distriktsrevisjon IKS 
Parkaksen 7 
Postboks 3010, 1402 Ski 
tlf. 64 87 87 60 
e-post: revisjonen@follodr.no