Alle kommuner skal i henhold til kommunehelsetjenesteloven ha en Koordinerende enhet.  Funksjonen som Koordinerende enhet er i Enebakk kommune lagt til: Enhet for Rehabilitering, mestring og Friskliv

Koordinerende enhet har det faglige ansvaret for å sikre at brukere med langvarige og sammensatte behov får tilbud om koordinator og individuell plan (IP) dersom flere enn to instanser yter tjenester til brukeren. Enheten har det overordnede ansvaret for individuell plan, for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten bla:

  • Motta melding om behov for individuell plan
  • Sørge for at det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan og at planarbeidet igangsettes for hver enkelt tjenestemottaker.

 

Koordinerende enhet skal hjelpe bruker/tjenesteyter med å avklare hvem som skal ha koordinatorfunksjonen. Det er koordinator som har ansvar for å opprette en ansvarsgruppe og informere bruker om individuell plan. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av bruker, sikre samordning av tjenestetilbud og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator er ofte tjenesteyter fra den enheten som i størst grad er involvert i brukeren.

I Enebakk kommune brukes elektronisk individuell plan, programmet heter Visma Sampro.

 

Kontaktinfo

Tlf: 64992200 / 64992230. Mail: postmottak@enebakk.kommune.no

Postadresse: Enhet for rehabilitering, mestring og Friskliv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Besøksadresse: Enhet for rehabilitering, mestring og Friskliv, Ignagard bo og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk.

 

Link til søknadskjema for rehabilitering (.pdf)

Link til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (Lovdata.no)