Det er nå forbudt å fiske kreps i området Langenvann med tilstøtende bekker og elver opp til nærmeste vandringshinder, opplyste Mattilsynet i en kunngjøring tirsdag 31.07.2018.

Forbudet mot å fiske kreps gjelder i hele Mossevassdraget, herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet. Årsaken er nytt funn av krepsepest.

- Torsdag 26.07.2018 ble det funnet en død kreps i Langenvann i Ytre Enebakk. Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Langenvannet er en del av Mossevassdraget. Her ble Krepsepest helt opp til Steinkistedammen i Tangenelva nedstrøms mot Våg påvist første gang i 2016. Funnet tyder på at krepsepest har spredt seg oppstrøms mot øvre demning i Steinkistedammen, og helt opp til Langenvann, skriver Mattilsynet i kunngjøringen. 

Tiltak for å hindre spredning av krepsepest

Krepsepest er en trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som fisker etter kreps har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre deler av et vassdrag eller nye områder. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.

For å hindre smittespredning av krepsepest til andre bestander av edelkreps må fiskeredskaper, vannsportutstyr, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper brukt i et område med krepsepest tørkes fullstendig eller desinfiseres før de brukes utenfor området. Les mer om tiltak for å hindre spredning av krepsepest på Mattilsynets nettsider.

Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.

Funn av syk eller død kreps skal du melde til Mattilsynet på telefon: 22 40 00 00.

For å bekjempe krepsepest vedtok Mattilsynet i august 2016 en forskrift om kontrollområde i hovedløpet og sideløp av Mossevassdraget nedstrøms demningen ved Steinkistedammen i Ytre Enebakk. Grunnet ny påvisning av krepsepestsmitte i Tangenelva i november 2011, vedtok Mattilsynet i desember 2016 en utvidelse av kontrollområdet til hovedløpet og sideløp av Mossevassdraget nedstrøms fra den øverste demningen i Tangenelva ved utløpet av Våg. Grunnet påvisning av krepsepest i Langenvann, utvides forbudet nå til å omfatte hele Mossevassdraget herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet.

Det er heller ikke tillatt å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet. Utstyr - som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr - som er brukt i kontrollområdet skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før de brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

I området omfattet av denne forskriften er det forbudt å fiske etter kreps.

Enebakk kommune oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å hindre spredning av krepsepest!

Du kan lese mer om temaet krepsepest, på Mattilsynets nettsider.