Utvalg for Teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 30.1.2020 i sak PS 6/20 forslag til endring av reguleringsplan for Kjensli boligområde etter plan -og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

 

Den vedtatte endringen av planen omfatter endringer i plankartet, justering av plangrense mot øst og endring av enkelte reguleringsbestemmelser. Endringen gjelder hovedsakelig delområdene B9 og B10. Områdene slås sammen til et boligområde B9.

 

Dokumenter i saken finnes som vedlegg.

 

Klageadgang

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

 

Erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2019/2434, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.