I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 fastsatte kommunestyret i Enebakk kommune planprogram for arbeidet med ny kommuneplan, i kommunestyrets møte 25.10.21 (sak 89/21).

 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel bør synliggjøre viktige utfordringer knyttet til kommunens samfunnsutvikling og tydeliggjøre valg og prioriteringer kommunen tar. Kommuneplanens arealdel skal vise hovedtrekkene av arealbruken i kommunen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk det åpnes for. Kommuneplanens samfunnsdel vil gjennom valg av prioriteringer og utforming av strategier gi føringer også for innholdet i og utformingen av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel vil derfor utarbeides og vedtas politisk før behandling av kommuneplanens arealdel.

 

Planprogrammet skal sette rammene for planprosessen/planarbeidet, og skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosess med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, vurdering av alternativer og behov for utredninger. I tillegg er det i planprogrammet beskrevet viktige tema/prioriteringer i arbeidet med ny kommuneplan. Dette er kommunens økonomi, boligutvikling, næringsutvikling, omsorgsbehov, reformen «Leve hele livet» og barn, unge og fritid. Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn fra 25. juni til 8. september 2021.

 

Planprogram for arbeidet med ny kommuneplan, et sammendrag av innkomne merknader, kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 og møteprotokoll kan leses under.

 

Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages, men det vil være mulighet for innspill og medvirkning flere ganger i løpet av arbeidet med ny kommuneplan. Dette gjelder når forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn, når det åpnes for innspill til nye utbyggingsområder (anslått til april/mai 2022) og når forslag til ny arealdel til kommuneplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill og merknader vil ikke besvares direkte, men vil kommenteres og tas stilling til i tilknytning til politisk behandling. Kunngjøringer vil legges ut på kommunens nettside og i Enebakk avis.