Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte den 10.06.2021 å legge forslag til detaljreguleringsplan 469 Bjerke Kvartalet ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Planområdet for reguleringsplan REG 469 Bjerke Kvartalet ligger på Haug på Flateby innenfor areal avsatt til formålet framtidig sentrumsformål samt eksisterende boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Planområdets størrelse er på ca. 10,8 daa.

Planforslaget legger til rette for å bygge 51 nye boenheter innenfor blokkbebyggelsen i BBB1 og BBB2 samt ny atkomstvei inn fra Hauglia, nytt fortau langs nordsiden av Hauglia med ny fotgjengerovergang over til gang- og sykkelveien i Ødegårdsveien.

I tillegg er det foreslått å regulere eksisterende småhusbebyggelse da det i gjeldende reguleringsplan er det regulert inn en atkomstvei mellom gnr/bnr 5/291 og 5/251. Denne er ikke opparbeidet og det er heller ingen intensjon å opparbeide den. BFS1 foreslås derfor regulert til eksisterende og frittliggende småhusbebyggelsen på inntil 2 etasjer.

I forbindelse med kunngjøringen av høring og offentlig ettersyn vedtok TEK at det skulle tegnes inn vendehammer/snuareal til renovasjonsbil på plankartet før planforslaget kunne legges ut til høring og offentlig ettersyn. Dette er nå utført, og nytt plankart med vendehammer lagt ved sammen de andre dokumentene på høring.

Dokumenter på høring:

Plandokumentene med samlet saksframstilling kan leses under.

Si din mening om planforslaget:

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken «2021/311» og sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller e-post postmottak@enebakk.kommune.no.

Høringsfristen er 01.09.2021.