I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune (sak 3/22, 03.02.2022) å legge planforslag for detaljreguleringsplan 472 – Hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerikes vannverk i nordenden av Nordbysjøen til Flateby vannverk ved Gjeddevann for å sikre stabil og tilstrekkelig i framtiden. Ledningstraséen vil i stor grad følge eksisterende skiløypetrasé og skogsbilvei fra Nordbysjøen til Gjeddevann. Innenfor Enebakk kommune vil ledningen føres gjennom Gjeddevann og fram til eksisterende renseanlegg. Ettersom planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Enebakk og Rælingen må det utarbeides to reguleringsplaner som dekker arealet som skal reguleres i hver av kommunene.

 

Plandokumenter og møteprotokoll kan leses under. Planområdet reguleres i to vertikalnivåer (på og under grunnen).

 

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune pr. e-post (postmottak@enebakk.kommune.no) eller pr. brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Innspill/merknader merkes med vår referanse «2021/381.»

 

Frist for innspill/merknader er 27. mars 2022.