Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 28.01.2021 å legge forslag til delvis opphevelse og endring av reguleringsplan for Del av Flateby ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 107 daa og dekker deler av eksisterende boligområder langs Ødegårdsveien på Flateby. Planforslaget er utarbeidet som del av kommunens arbeid med å endre og oppheve eldre reguleringsplaner i kommunens tettsteder for å legge til rette for fortetting i eksisterende boligområder.

Formålet med planarbeidet er å oppdatere reguleringsplanens kart og bestemmelser, samt oppheve deler av reguleringsplanen som ikke stemmer med hvordan området har blitt utbygd. Reguleringsplanen skal være et fremtidig styringsverktøy for arealbruken i dette området på Flateby.

Planforslaget innebærer:

  1. Opphevelse av deler av planen, dette omfatter den nordlige delen og unødvendige restarealer. Her vil det være kommuneplanens arealdel som gjelder. Bakgrunnen for dette forslaget er store avvik fra reguleringsplanen ved gjennomført utbygging, samtidig som det er lite gjenstående utbyggingspotensial i området.
     
  2. Endringer i plankart og reguleringsbestemmelser for resten av planen. Endringene viser den faktiske utviklingen som har vært i området, og legger til rette for fremtidig fortetting med mulighet for mer konsentrert bebyggelse nærmest sentrumsområdet på Flateby. Bestemmelsene endres til å være i tråd med dagens regelverk, blant annet når det gjelder %BYA (prosent bebygd areal), byggehøyder, parkering og uteoppholdsareal.
     

Endringene gjelder fremtidige tiltak i området og griper ikke inn i eksisterende arealbruk.

Opphevelse og endring av denne reguleringsplanen skjer etter de samme bestemmelsene som ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 første ledd.

Plandokumenter ligger vedlagt.

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller e-post postmottak@enebakk.kommune.no innen 07.11.2021. Innspill merkes med referanse 2021/279.