Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 27.09.2018 å legge forslag til reguleringsplan for Kvernstua ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av felt BY22, som er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel, samtidig som man tar vare på viktige grøntkorridorer og kulturmiljø. Det foreslås ca. 180 nye boenheter fordelt på frittliggende og konsentrert bebyggelse med tilhørende anlegg. I tillegg foreslås det en barnehage i forbindelse med bevaring av husmannsplassen Kvernstua. Konsekvenser for atkomst til badeplassen Vikstranda, og atkomst til eiendommene i Osloveien 264-270 er også vurdert spesielt. Atkomst til Osloveien 264-270 og felt BKS5 er utarbeidet i to alternativer. Planbeskrivelsen med øvrige dokumenter er rettet mot alternativ 1, men det foreligger en egen redegjørelse for alternativ 2 sammen med veitegning, plankart og bestemmelser, jf. vedtak i utvalg for teknikk og utvikling. Plandokumenter ligger som vedlegg under.

Rådmannen har vurdert at alternativ 2 ikke utløser krav om konsekvensutredning, grunnet tiltakets størrelse og virkning. Det er særlig § 8, jf. vedlegg II pkt. e) i. og f) i forskrift om konsekvensutredninger, samt lokaliseringen ved en naturtype, i et flomutsatt område og ved kulturminner, jf. § 10 tredje ledd i forskriften, som er vurdert. Den registrerte naturtypen er kun lokalt viktig, kulturminnene blir ikke direkte berørt og ved prosjektering må det tas hensyn til flom- og erosjonsfare. Det foreligger uansett, som nevnt over, en egen vurdering av det konkrete alternativet, jf. § 8 siste ledd i forskriften.   

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget (inkl. alternativ) sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no innen 10.02.2019.