Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 27.04.2017 å legge REG458 Hansebråthagan ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Området, som i forslaget til reguleringsplanen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligbebyggelse.

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 4 tilgjengelige boenheter (livsløpsstandard) med alle hovedfunksjoner på inngangsplan, med miljøprofil og som er tilpasset strøkets karakter og omgivelser. Tomtene og fellesareal skilles fra 95/3 og gis egne gårds- og bruksnumre.

 

Klikk på lenkene til høyre på denne hjemmesiden for å se reguleringsplanen med tilhørende dokumenter.

 

Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplanen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

 

 

Fristen for å komme med innspill er 9. juli 2017.

 

 

Link til TEK-møte 27.04.2017 her.