Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 24.08.2017 å legge forslag til reguleringsplan for BY18 - Vik skog Råkenåsen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse slik gjeldende kommuneplan legger opp til.

For barnehagetomten har utvalg for teknikk og utvikling vedtatt at den alternativt kan reguleres helt eller delvis til boligformål (eneboliger med 35 % BYA eller eneboliger/ rekkehus/tomannsboliger med 40 % BYA).

Plandokumentene og saken fra utvalg for teknikk og utvikling kan ses på høyre side.

Merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

 

Frist for innsendelse av merknader er 19. oktober 2017.