Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte den 31.05.2018 å legge forslag til reguleringsplan for Bekketunet ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12 -10. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for universelt tilgjengelige boliger med tilhørende utearealer, da det i kommunen er et behov for dette.  

I forbindelse med kunngjøringen av offentlig ettersyn vedtok utvalg for teknikk og utvikling at det skulle legges ut et forslag til soldiagram og at de to tuntrærne på planområdet skulle vurderes ivaretatt for fremtiden.
Etter nærmere undersøkelser har det vist seg at de to trærne er ask, som på rødlisten er oppført som sårbar grunnet en nylig etablert sykdom – askeskuddsyken. Vurderingen av ivaretakelsen av ask skal gjøres etter frist for innsendelse av merknader og innspill. 
Alternativ 1: Bevare asketre. 
Alternativ 2: Ask fjernes da de kan legge store begrensninger for plassering av bygninger. Det anbefales avbøtende tiltak. 

Plandokumenter og soldiagram kan leses under. 

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken «2017/5548» og sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller e-post postmottak@enebakk.kommune.no . 

Frist for innsendelse av merknader er 12. oktober 2018.