Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 03.03.2016 å legge reguleringsplanforslag for Svenskerudtoppen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planforslaget er i hovedsak å legge til rette for videre boligbebyggelse i de deler av Svenskerudveien som planen omfatter, samt ny atkomstvei.

Det kunngjøres også utvidelse av planområdet ettersom større deler av krysset mot fylkesvei 120 er foreslått tatt inn i reguleringsplanen for å sikre tilstrekkelig areal til kryssløsning.

Merknader til planforslaget og/eller utvidelse av planområdet kan sendes elektronisk til postmottak@enebakk.kommune.no

Frist for innsendelse av merknader er 22.04.2016