I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 fattet utvalg for teknikk og utvikling i sitt møte 21. juni 2018 (sak 41/18) vedtak om å legge forslag til reguleringsplan 463 – Parkeringsplass for Enebakk vannskiklubb og Ytre Enebakk skole ut til høring og offentlig ettersyn.

Det ble i tillegg fattet vedtak om å kunngjøre utvidelse av planområdet for å også omfatte areal for frisiktsoner mot fylkesvei 120, samt at parkeringsplassen skal gjøres så stor som mulig innenfor byggegrenser til fylkesvei, bekk og innsjø. Ny avgrensning av området framkommer på reguleringsplankartet.

Planforslaget omfatter parkeringsplass til sambruk mellom brukere og besøkende til Enebakk vannskiklubb og ansatte og besøkende til Ytre Enebakk skole. I tillegg reguleres det ny atkomst til vannskiklubben via ny parkeringsplass. Eksisterende avkjørsel til vannskiklubben fra fylkesvei 120 kan da stenges. Planområdet er redusert i forhold til det som ble kunngjort ved oppstart av planarbeidet, og omfatter blant annet ikke lenger areal på vannflaten.

Plandokumenter og møteprotokoll kan leses under.

Eventuelle merknader og/eller innspill til planen kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket ‘2016/2402’. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 29. august 2018.