I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 fattet utvalg for teknikk og utvikling i sitt møte 8. mars 2018 vedtak om å legge forslag til reguleringsplan 465 – Parkeringsplass for Ytre Enebakk skole i Kirkebakken, ut til høring og offentlig ettersyn.

Det ble samtidig fattet vedtak om å kunngjøre utvidelse av planområdet for å også omfatte areal for frisiktsoner mot Kirkebakken og fylkesvei 120. Ny avgrensning av området framkommer på reguleringsplankartet.

Plandokumenter og møteprotokoll kan leses under.

Planforslaget omfatter i hovedsak areal for parkeringsplass til Ytre Enebakk skole, og det er beregnet inntil 23 parkeringsplasser innenfor området.

Eventuelle merknader og/eller innspill til planen kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket ‘2017/5113’. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 26. april 2018.